KLAUZULA INFORMACYJNA – art. 13 RODO

Niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorami Państwa danych osobowych jest Car Justart spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Łodzi (92-753), ul. Pomorska 388, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem KRS: 0000699843, NIP: 7282823028, REGON: 368534009, adres e-mail: biuro@justcc.pl, nr tel.: 721 106 107 (dalej jako „ADO”).
 2. Państwa dane osobowe zostały pozyskane od Państwa w związku z działalnością gospodarczą ADO, w tym m.in. związku z korzystaniem przez Państwa z zamieszczonych na stronie https://www.justcarsclub.pl/:
  a) formularza rezerwacyjnego,
  b) formularza kontaktowego.
 3. Państwa dane osobowe, zależnie od szczegółowej relacji opisanej powyżej przetwarzane są w następujących celach:
  a) W wypadku pkt 2a) powyżej do celów wynikających z wykonywania umowy rezerwacyjnej zawartej przez Państwa z ADO lub do podjęcia na Państwa żądanie czynności przed zawarciem takiej umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
  b) W wypadku pkt 2a) oraz 2b) powyżej do celów wynikających z wykonywania obowiązków prawnych ciążących na ADO – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
  c) W wypadku pkt 2a) oraz 2b) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO, w tym w celach marketingowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), a za Państwa wyraźną zgodą na podstawie art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 prawa telekomunikacyjnego również do marketingu realizowanego za pośrednictwem Internetu oraz drogą telefoniczną.
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez następujący okres:
  a) w zakresie pkt 3a) powyżej – przez okres realizacji umowy, a po jej zakończeniu przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków ADO wynikających z umowy, w tym do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z umową;
  b) w zakresie pkt 3b) powyżej – przez czas niezbędny do realizacji ustawowych obowiązków ADO, w tym do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań publicznoprawnych;
  c) w zakresie pkt 3c) powyżej – przez czas prowadzenia działań marketingowych przez ADO albo do czasu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych, albo odwołania zgody.
 5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu ADO na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, przy czym ADO powierza przetwarzanie następującym kategoriom odbiorców:
  a) podmiotom dostarczającym infrastrukturę oraz obsługę informatyczną,
  b) podwykonawcom ADO,
  c) innym podmiotom zobowiązanym do przetwarzania Państwa danych na podstawie przepisów prawa.
 6. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego w związku z realizacją niektórych usług przez ADO, przy czym tylko w sposób zapewniający poziom ochrony danych osobowych i praw osób, których one dotyczą oraz zabezpieczenia takie jak obowiązujące w Polsce oraz na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego – informację o sposobach uzyskania kopii tych zabezpieczeń lub o miejscu ich udostępnienia mogą państwo uzyskać poprzez kontakt z ADO.
 7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych.
 8. Z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych, przy czym bez podania przyczyny są Państwo uprawnieni do wniesienia sprzeciwu, gdy dane wykorzystywane są do celów marketingu bezpośredniego.
 9. Jeśli podstawą do przetwarzania Państwa danych jest Państwa zgoda, w dowolnym momencie mogą Państwo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy.
 11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność realizacji przez ADO niektórych usług.
 12. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.