POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu internetowego www.justcarsclub.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”).
 2. Właścicielem Serwisu Internetowego i jednocześnie administratorem danych jest Car Justart sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Łodzi (92-753), ul. Pomorska 388, NIP: 7282823028, REGON: 368534009, zwana dalej Car Justart.
 3. Dane osobowe zbierane przez Car Justart za pośrednictwem Serwisu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
 4. Car Justart dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis Internetowy.

§1. Rodzaj przetwarzanych danych oraz cel przetwarzania

 1. Car Justart zbiera informacje dotyczące osób fizycznych, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwani dalej łącznie jako Użytkownicy.
 2. Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku:
  1. rejestracji konta w Serwisie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem, a także korzystania z systemu rezerwacji,
  2. rezerwacji w Serwisie Internetowym, w celu wykonania umowy najmu,
  3. korzystania z usługi formularza kontaktowego w Serwisie Internetowym,
  4. korzystania z serwisu internetowego w zakresie adresu IP Użytkownika.
 3. W przypadku rejestracji konta w Serwisie Internetowym, Użytkownik podaje: adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu, hasło (które również potwierdza).
 4. W przypadku Użytkowników będących przedsiębiorcami, Użytkownik podaje: adres email, nazwę firmy, numer NIP, numer telefonu, hasło (które również potwierdza).
 5. Podczas rejestracji konta w Serwisie Internetowym Użytkownik samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Hasło powinno zapewniać bezpieczeństwo korzystania z funkcjonalności konta.
 6. W przypadku rezerwacji podawane są dane konieczne do rejestracji konta lub następuje zalogowanie do Konta poprzez podany przy rejestracji adres email konta i hasło.
 7. W przypadku skorzystania z usługi formularza kontaktowego, Użytkownik podaje adres e-mail oraz imię i nazwisko.
 8. Podczas korzystania ze Strony Internetowej Serwisu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 9. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Serwisie Internetowym.
 10. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Użytkownika w ramach korzystania z funkcjonalności w Serwisie Internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi. Przekazanie danych osobowych do Car Justart jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rezerwacji uniemożliwia Rezerwację i założenie Konta Użytkownika.

§2. Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane

 1. Dane osobowe Użytkownika przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Car Justart przy prowadzeniu Serwisu Internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Car Justart co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
  1. Podmioty przetwarzające. Car Justart korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie Car Justart. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do rezerwacji, marketingu, systemy do analizy ruchu w Serwisie Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych.
  2. Administratorzy. Car Justart korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Użytkowników. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.
  3. Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 2. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są:
  1. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Car Justart tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Car Justart i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
  2. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Car Justart tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń oraz okresowi przedawnienia zobowiązań podatkowych związanych z wykonywaną umową.
 3. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Użytkownikom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Serwisu Internetowego do preferencji Użytkowników, a także administrowania Serwisem Internetowym.

§3. Mechanizm cookies, adres IP

 1. Serwis Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Car Justart na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Serwis Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Car Justart usługi do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Serwis Internetowy. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Serwisie Internetowym.
 2. Car Justart wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  1. Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Użytkowników.
  2. Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników.
 3. Car Justart wykorzystuje cookies własne w celu:
  1. uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie Internetowym i zapewnienia sesji Użytkownika w Serwisie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony Internetowej Serwisu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
 4. Car Justart wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:
  1. prezentowania na stronach informacyjnych Serwisu Internetowego, mapy wskazującej lokalizację biura Car Justart, za pomocą serwisu internetowego maps.google.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
  2. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
 5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Serwisu Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 6. Car Justart może gromadzić adresy IP Użytkowników. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Serwis Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem. Adres IP jest wykorzystywany przez Car Justart przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Serwisu Internetowego.
 7. Serwis Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Car Justart nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.
 8. Użytkownik może tak skonfigurowac swoją przeglądarkę internetową, by uniemożliwiała przechowywanie plików cookies na jego computerze, telefonie lub tablecie.
 9. Pliki cookies można usunać po ich zapisaniu. W tym celu mozna skorzystać z: odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego.

§4. Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Prawo do cofnięcia zgody

a) Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Car Justart.
b) Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.
c) Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Car Justart zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
d) Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Użytkownika żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Car Justart może świadczyć jedynie za zgodą.

2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych

a) Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Car Justart przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług Car Justart, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu Internetowego oraz ułatwienie korzystania ze Serwisu Internetowego, a także badanie satysfakcji.

b) Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.

c) Jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny i Car Justart nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Użytkownik wniósł sprzeciw.

3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

a) Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.

b) Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, w szczególności jeżeli:

c) Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Car Justart może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Car Justart. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Car Justart, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru rezerwacji, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

a) Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Car Justart nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.

b) Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:

5. Prawo dostępu do danych

Użytkownik ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Użytkownik ma prawo:

6. Prawo do sprostowania danych

Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z §6 Polityki Prywatności.

7. Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Użytkownik ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Użytkownika w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

a) W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Car Justart spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Car Justart nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

b) Użytkownik może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

c) Użytkownik ma prawo żądać od Car Justart przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w §6 Polityki Prywatności.

d) Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

§5. Zarządzanie bezpieczeństwem – hasło

 1. Car Justart zapewnia Użytkownikom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta Użytkownika w Serwisie. Car Justart stosuje certyfikat SSL wystawiony przez jedną z czołowych światowych firm w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć Internet.
 2. W przypadku, gdy Użytkownik posiadający konto w Serwisie Internetowym utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Serwis Internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła.

§6. Zmiany Polityki Prywatności

 1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Car Justart poinformuje Użytkowników z wyprzedzeniem 7 dni.
 2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: biuro@justcarsclub.pl